?

Log in

anni [entries|archive|friends|userinfo]
anni

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Jul. 17th, 2006|02:44 pm]
anni
mäkin sain nyt vihdoin livejournalin tehtyä. mietin tässä juuri että laittaisinko sen friends onlyksi vai julkiseksi. Haluaisin paljon kavereita joten jos joku haluaa olla kaverini niin saa lisätä. =D
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]